Snoeien

De meest gebruikte snoei is de guyotsnoei.

aanplant einde 1e jaar 1e winter einde 2e zomer
2e winter: snoeien en buigen
bij enkele guyot
2e winter snoeien en buigen
dubbele guyot
snoeien en buigen, elke volgende winter